: 13 () 1 (). : 1 13.

ãä ÃÚÙã ãÏÇÎá ÇáÔíØÇä Úáì ÇáÚÈÏ
ãä ÃÚÙã ãÏÇÎá ÇáÔíØÇä Úáì ÇáÚÈÏ
: 0

ÇáãÚÇÕí ãä ÃÚÙã ÃÓÈÇÈ ÇáÍÑãÇä
ÇáãÚÇÕí ãä ÃÚÙã ÃÓÈÇÈ ÇáÍÑãÇä
: 0

ÃÚÙã íæã ÚäÏ Çááå
ÃÚÙã íæã ÚäÏ Çááå
: 0

ÃÚÙã ÎáÞ Çááå
ÃÚÙã ÎáÞ Çááå
: 0

ÃÚÙã ÇáØÑÇÆÞ Åáì Çááå
ÃÚÙã ÇáØÑÇÆÞ Åáì Çááå
: 0

ÃÚÙã äÚíã Ãåá ÇáÌäÉ
ÃÚÙã äÚíã Ãåá ÇáÌäÉ
: 0

ÃÚÙã ÚáÇÌ áØÑÏ ÇáÍÒä æÇáåã
ÃÚÙã ÚáÇÌ áØÑÏ ÇáÍÒä æÇáåã
: 0

ÃÚÙã ãÇ íÞÑÈß Åáì Çááå
ÃÚÙã ãÇ íÞÑÈß Åáì Çááå
: 0

ÃÚÙã æÕíÉ
ÃÚÙã æÕíÉ
: 1

ãä ÃÚÙã Úáæã ÇáÞÑÂä
ãä ÃÚÙã Úáæã ÇáÞÑÂä
: 0

áÇ ÈÛíÉ ááãÄãä ÃÚÙã ãä ÇáÌäÉ
áÇ ÈÛíÉ ááãÄãä ÃÚÙã ãä ÇáÌäÉ
: 0

ãä ÃÚÙã ÇáÛÈä
ãä ÃÚÙã ÇáÛÈä
: 1

ÃÚÙã ÇáÛÈä - ÇáãÛÇãÓí
ÃÚÙã ÇáÛÈä - ÇáãÛÇãÓí
: 13

      


: (1) (2) (3) .